BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE

Home 9 Technologia 9 Montaż

Montaż nawierzchni syntetycznej

Nawierzchnie POLFLEX przeznaczone są do montażu na podłożach betonowych jaki i wykonanych z kruszyw. Rodzaj podbudowy należy dobrać do warunków w jakich będzie eksploatowana nawierzchnia. Zalecanym rodzajem podłoża do użytku intensywnego (szkoły, przedszkola, ogólnodostępne place zabaw) jest podbudowa betonowa. 

 

Montaż na podbudowie betonowej.

Teren przeznaczony pod nawierzchnię należy skorytować na głębokość około 30cm. Grunt rodzimy wyrównać i dobrze zagęścić. Głębokość korytowania zalecamy dostosować do lokalnych warunków gruntowych, ukształtowania terenu oraz jego zdolności do wchłaniania wody. W tak przygotowanym wykopie układamy następujące warstwy:

  1. Warstwę odsączającą z piasku  średnioziarnistego o grubości min. 10cm. Jeżeli jest ona grubsza należy układać piasek warstwami co 10cm każdorazowo zagęszczając poszczególne warstwy.
  2. Wylewkę betonową z betonu klasy min. B20 o grubości min. 10cm. Wylewkę betonową należy zdylatować, a dylatacje wypełnić przed ułożeniem nawierzchni. W celu odprowadzenia wód opadowych na powierzchni betonu należy nadać spadki z przedziału od 0,5% do 2%. Dopuszczalne jest też zastosowanie betonu jamistego dla zapewnienia przepuszczalności podłoża betonowego.

Na wykonanym podłożu należy ułożyć nawierzchnię Polflex przyklejając ją do podłoża za pomocą kleju poliuretanowego. Nawierzchnię układać z przesunięciem o 1/2 płyty (w cegiełkę), a klej rozkładać packą o gładkich krawędziach. Pokrycie wylewki klejem nie powinno być mniejsze niż 95%.Powierzchnia betonowa przed klejeniem powinna być pozbawiona zanieczyszczeń oraz sucha. Podczas układania nawierzchni mogą wystąpić drobne szczeliny lub nieregularność linii. Jest to wynikiem elastyczności materiału i nie wpływa na użytkowanie nawierzchni.  Skraj nawierzchni należy zakończyć elastyczną nakładką.

W przypadku wykańczania brzegu nawierzchni należy unikać docinek mniejszych niż 20mm. W takiej sytuacji miejsca te należy wypełnić masą z granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Masą taką można też szpachlować inne szczeliny lub ubytki w nawierzchni o ile ich szerokość jest większa od 5mm.

Montaż nawierzchni można prowadzić tylko i wyłącznie w warunkach bezopadowych przy temperaturze powyżej +5ºC. Czas wiązania kleju to od 8 do 24h.  

 

Montaż na podbudowie z kruszyw.

Teren przeznaczony pod nawierzchnię należy skorytować na głębokość około 30cm. Grunt rodzimy wyrównać i dobrze zagęścić. Głębokość korytowania zalecamy dostosować do lokalnych warunków gruntowych, ukształtowania terenu oraz jego zdolności do wchłaniania wody.

Po korytowaniu obszar placu zabaw należy ograniczyć obrzeżem betonowym lub gumowym 6x20x100cm montowanym na ławie betonowej. Obrzeże należy instalować poza strefami bezpieczeństwa urządzeń. Ze względów estetycznych górną powierzchnię obrzeża betonowego można przykryć nakładką elastyczną. W tak przygotowanym wykopie układamy następujące warstwy:

  1. Warstwę odsączającą z piasku  średnioziarnistego o grubości min. 10cm. Jeżeli jest ona grubsza należy układać piasek warstwami co 10cm każdorazowo zagęszczając poszczególne warstwy.
  2. Warstwę nośną z kruszywa łamanego 0-32mm o grubości min. 10cm.
  3. Warstwę wyrównawczą z piasku stabilizowanego cementem (150kg/m3) o grubości 5-7cm. Po zagęszczeniu warstwy należy jej powierzchnię wyrównać za pomocą łaty zbierając nadmiar materiału jednocześnie nadając jej spadki z przedziału od 0,5% do 2% w celu odprowadzenia wód opadowych.

W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest także zastąpienie kruszywa łamanego suchą mieszanką betonową B10 a stabilizacji cementowej miałem kamiennym.

Po wykonaniu wszystkich warstw zaleca się pozostawienie podbudowy na okres 24 godzin celem związania warstwy wyrównawczej. Na wykonanym podłożu należy ułożyć nawierzchnię Polflex łącząc płyty za pomocą kleju elastycznego. Klej należy dozować punktowo – po trzy punkty na bok płyty w ilości ok. 0,7cm3/punkt. Nawierzchnię układać z przesunięciem o 1/2 płyty (w cegiełkę).

W przypadku wykańczania brzegu nawierzchni należy unikać docinek mniejszych niż 20mm. W takiej sytuacji miejsca te należy wypełnić masą z granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Masą taką można też szpachlować inne szczeliny lub ubytki w nawierzchni o ile ich szerokość jest większa od 5mm.

Montaż nawierzchni można prowadzić tylko i wyłącznie w warunkach bezopadowych przy temperaturze powyżej +5ºC. Czas wiązania kleju to od 1 do 24h.