BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE

Gwarancja

Warunki gwarancji i zasady konserwacji nawierzchni POLFLEX oraz POLFLEX Sport.

 

Zadaniem płyt z granulatów gumowych jest zabezpieczenie przed ciężkimi urazami głowy powstających na skutek upadku. Właściwości amortyzujące nawierzchni zapewnia elastyczność materiału z jakiego wykonana jest nawierzchnia – guma i poliuretan. Konsekwencją tych właściwości jest szybsze zużywanie się tych materiałów w porównaniu z nawierzchniami betonowymi, ceramicznymi czy asfaltowymi.

Obowiązkiem Użytkownika, Zarządcy lub Właściciela jest zapobieganie degradacji nawierzchni poprzez przestrzeganie zasad właściwej eksploatacji i konserwacji podłoża.

 

Z uwagi na w/w przeznaczenie gwarancja zawiera niżej wymienione ograniczenia.

 

 1. Okres gwarancji wynosi 36 miesiące od dnia zakupu wyrobów pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika, Zarządcę lub Właściciela warunków montażu, użytkowania i konserwacji nawierzchni oraz zlecenia Sprzedającemu wykonania w 24. miesiącu eksploatacji płatnego przeglądu wraz z konserwacją wykonanej nawierzchni.
 2. Gwarancja dotyczy nawierzchni z płyt gumowych i elementów dodatkowych POLFLEX ułożonych na podbudowie z kruszyw lub podbudowie betonowej.
 3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, zanieczyszczenia, uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej pielęgnacji ( m.in. posypywanie środkami chemicznymi lub solą), napraw i modyfikacji dokonanych przez osoby nieuprawnione, niewłaściwe użytkowanie, a w szczególności poddawanie nadmiernym obciążeniom, np. przez pojazdy mechaniczne, rowery, rolki itp. lub punktowe obciążenia nawierzchni oraz akty wandalizmu.
 4. Gwarancja nie obejmuje zmiany tonacji koloru nawierzchni barwionych wynikających z naturalnego ścierania warstwy barwionej ziarenek granulatu gumowego znajdującej się na powierzchni górnej płyt stykającej się z obuwiem lub ciałem użytkownika
 5. Gwarancja nie obejmuje zmian koloru nawierzchni EPDM pod wpływem działania zmiennych warunków atmosferycznych promieni UV, zanieczyszczeń mechanicznych (pyły) i nie jest uważana za wadę materiału. Dotyczy to szczególnie jasnych kolorów jak np. żółty, pomarańczowy, niebieski, szary. Utrzymanie prawidłowego stanu kolorów wymaga stosowania zasad konserwacji .
 6. Gwarancji nie podlegają powierzchniowe wykruszenia płyt gumowych powstałe na skutek naturalnego zużywania się nawierzchni pod wpływem eksploatacji.
 7. Płyty w okresie użytkowania mogą ulegać skurczeniu a w dłuższym okresie niewielkim odkształceniom w narożnikach, co jest naturalnym objawem starzenia się materiału. Odkształcenia płyt do 2mm od powierzchni placu nie stanowią podstawy do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
 8. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego na piśmie o wadzie w ciągu miesiąca od jej ujawnienia, a jeśli Kupujący jest przedsiębiorcą – jeśli nie zawiadomi sprzedającego niezwłocznie po wykryciu wady.

 

Zasady konserwacji i eksploatacji nawierzchni POLFLEX i POLFLEX Sport

 

 1. Nawierzchnia Polflex przeznaczona jest do instalacji na terenach rekreacyjnych.
 2. Na terenie, na którym znajduje się nawierzchnia należy wprowadzić zakaz palenia.
 3. Użytkowanie nawierzchni dozwolone jest tylko i wyłącznie w obuwiu o płaskich podeszwach. Niedozwolone jest poruszanie się po nawierzchni na rowerach, rolkach i  innym sprzęcie sportowo – rekreacyjnym.
 4. Nawierzchni nie wolno punktowo obciążać ponieważ prowadzi to do przebicia nawierzchni.
 5. Nawierzchnię należy czyścić co najmniej 1 x w tygodniu poprzez zamiatanie, odkurzanie, mycie z użyciem właściwych do powstałych zabrudzeń detergentów. Przed użyciem danego detergentu należy wykonać próbę na małej powierzchni. Zaniechanie tego obowiązku może przyspieszyć zużycie nawierzchni oraz być podstawą do utraty gwarancji.
 6. Jeżeli na terenie placu zabaw z podłożem syntetycznym znajduje się piaskownica Użytkownik, Zarządca lub Właściciel ma obowiązek zamiatać i odkurzać nawierzchnię codziennie lub częściej jeżeli wymaga tego sytuacja. Zaniechanie tego obowiązku powoduje nadmierne ścieranie wierzchniej warstwy płyt, wnikanie piasku w głąb nawierzchni oraz utratę właściwości amortyzujących i powoduje utratę uprawnień do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji.
 7. W okresie zimowym nawierzchnię można odśnieżać tylko i wyłącznie poprzez zamiatanie. Używanie łopat, szufli, itp. urządzeń może spowodować uszkodzenie wierzchniej warstwy nawierzchni.
 8. W okresie zimowym zalecamy wprowadzenie zakazu korzystania z placu zabaw ze względu na oblodzenie / zmarznięcie nawierzchni skutkujące zmniejszeniem właściwości amortyzujących i antypoślizgowych.

 

Kontrole:

 

 1. W trakcie eksploatacji nawierzchni należy przeprowadzać rutynowe kontrole wg poniższej specyfikacji:
 2. Codziennie – stan czystości i uszkodzenia nawierzchni,
 3. Dwa – trzy razy w roku: stan nawierzchni (integralność, brakujące elementy, odkształcenia),
 4. Jeden raz w roku: należy ocenić stopień zużycia i ogólny stopień bezpieczeństwa nawierzchni, wpływ działania czynników atmosferycznych.
 5. Wyniki dokonywanych przeglądów należy dokumentować.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nawierzchni należy niezwłocznie wyłączyć z użytkowania daną część nawierzchni do momentu usunięcia uszkodzeń.
 7. W przypadku występowania uszkodzeń lub innych niepokojących zjawisk w nawierzchni Użytkownik, Zarządca lub Właściciel ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.